Vedtægter
§ 1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er "Birkerød Sejlklub" med hjemsted ved Furesøen.


§ 2. Formål

Klubbens formål er at samle sejlsportsinteresserede og varetage disses interesser, såvel overfor offentlige myndigheder, som i sportslige forhold, samt at uddanne medlemmerne ved at afholde kursus i praktisk sejlads, navigation og sømandsskab.


§ 3. Medlemmer

Som medlem kan bestyrelsen optage enhver person, der ønsker medlemskab, i en af følgende medlemsafdelinger.

1. Aktive seniorer over 25 år.
2. Passive seniorer over 25 år.
3. Juniorer mellem 15 og 25 år.
4. Optimister, minimumsalder sædvanligvis 8 år max 15 år.(Alderen opefter skal dog svare til den landsdækkende aldersbegrænsning).
5. Æresmedlemmer. Som æresmedlemmer udpeges personer, der efter bestyrelsens skøn har udlevet en særlig indsats til gavn for klubben. Bestyrelsens beslutning skal godkendes af generalforsamlingen.

Medlemskabet skal være gældende for mindst eet år.

Ved venteliste kan bestyrelsen beslutte at lade Rudersdalborgere få fortrinsret.


§ 4. Indskud og kontingent

Ved et medlems indmeldelse i afdelingerne 1, 3 og 4 betales et indskud, hvis størrelse fastlægges af den ordinære generalforsamling. Indskud og kontingent gradueres for de forskellige afdelinger. Det årlige kontingent betales inden 1. april i det pågældende regnskabsår.


§ 5. Restance

Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent inden en måned efter sidste forfaldsdag, kan bestyrelsen udelukke det af klubben, således at genoptagelse kun kan ske efter de for nye medlemmer gældende regler, samt indbetaling af tidligere restance.


§ 6. Eksklusion

Såfremt et medlem modarbejder klubbens formål eller interesser, eller det inden eller udenfor klubben efter bestyrelsens skøn optræder på uværdig måde i forhold til klubbens virksomhed, kan bestyrelsen straks ekskludere pågældende medlem, der dog har ret til at forlange afgørelsen prøvet ved den nærmest påfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, når vedkommende skriftligt stiller krav om dette inden 30 dage efter at eksklusionen er meddelt.


§ 7. Ordinær generalforsamling

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Årsregnskabet forelægges til godkendelse.
4. Fastlæggelse af anlægs og driftsbudget for indeværende regnskabsår.
5. Fastlæggelse af indskud og kontingent for indeværende regnskabsår.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand, bestyrelse og suppleanter jvf. § 11.
8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant, jvf. § 14.
9. Eventuelt.

Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel. Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen. Indkomne forslag mangfoldiggøres til brug for generalforsamlingens deltagere.


§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne, som er fyldt 18 år, skriftligt fremsætter krav herom, med samtidig angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 2 måneder efter at begæring er fremsat overfor bestyrelsen.

Indkaldelse sker på samme måde, og med samme varsel som i § 7 angivet.


§ 9. Afstemning

Alle spørgsmål på en generalforsamling afgøres med almindeligt stemmeflertal, dog at der til køb og salg af fast ejendom, og til lovændring eller klubbens opløsning kræves at mindst 2/3 af de stemmeberettigede er mødt, og at mindst 2/3 af de mødte uden hensyn til disses antal stemmer for forslaget.

Såfremt der på generalforsamlingen ikke er mødt 2/3 af de stemmeberettigede, men 2/3 af de fremmødte har vedtaget de fremsatte lovforslag, indkaldes med de i § 7 og 8 fastsatte tidsfrister til ekstraordinær generalforsamling. På denne kan forslaget gennemføres med 2/3 majoritet blandt de fremmødte.


§ 10. Stemme- og møderet

Stemmeret på klubbens generalforsamling har kun aktive medlemmer, der ved regnskabsårets begyndelse er fyldt 18 år, og som har betalt kontingent for det foregående regnskabsår.
Stemmeret har tillige juniorernes nyvalgte repræsentant, jfr. § 11.
Optimister og juniorer har møde og udtaleret, men ikke stemmeret.


§ 11. Bestyrelse

Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 8 medlemmer.

På den ordinære generalforsamling vælges:

1. Formanden, for et år.
2. To eller flere medlemmer, vælges i ulige år for to år.
3. To eller flere medlemmer, vælges i lige år for to år.

På et juniormøde i december måned vælges for et år:
4. Et medlem, der skal være fyldt 15 år, af og blandt medlemmerne i alderen 15 til 25 år.
Udpeges af den afgående bestyrelse:
5. Det kommende års optimistleder.
6. Det kommende års juniorlederleder.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær. Til sikring af vakance vælges på generalforsamlingen for ét år to suppleanter. I tilfælde af yderligere vakancer supplerer bestyrelsen sig selv.

Bestyrelsen kan endvidere udnævne personer til følgende poster:

1. Kasserer
2. Havnefoged
3. Juniorleder
4. Opti-leder
5. PR og sponsor ansvarlig
6. Seniorundervisning
7. Kapsejlads ansvarlig

Bestyrelsen har ret til at optage menige medlemmer til sådanne poster.

Klubbens formand kan ikke være formand for de under 2-6 nævnte udvalg

Til at repræsentere klubben i Dansk Sejlunions møder, Sundkredsen, idrætsunionen, søsportsudvalg samt kommunalt forenings arbejde er formanden født repræsentant. Bestyrelsen udpeger derudover repræsentant(er) i fornødent omfang.


§ 12.Tegningsret

Klubben tegnes af formand og kasserer i økonomiske forhold. I andre forhold af formand og mindst yderligere et medlem af bestyrelsen.


§ 13. Regnskab

Klubbens regnskab går fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet afleveres inden 1. februar til revision. Det reviderede regnskab skal tilsendes medlemmerne senest en uge før den ordinære generalforsamling.


§ 14. Revision

Til at revidere klubbens regnskab vælger generalforsamlingen for et år af gangen to revisorer og en suppleant.

Revisorerne må ikke være medlem af bestyrelsen.


§ 15. Organisation

Klubben skal være tilknyttet landsorganisationen "Dansk Sejlunion" (DS) og må være underlagt "Dansk Idræts Forbunds" love. Klubben skal endvidere optages i Rudersdal Kommunes Idræts Union.


§ 16. Ophør

Hvis Birkerød Sejlklub nedlægges overgår klubbens formue til idrætslige formål efter Rudersdal Kommunes bestemmelse.


§ 17. Vedtagelse

Foranstående vedtægter er udfærdiget efter de i den stiftende generalforsamling den 19. januar 1976 indeholdte retningslinjer, og stadfæstet på klubbens generalforsamling den 1. marts 1976.
Klubbens stiftelse har fundet sted den 19. januar 1976. Denne dato er klubbens fødselsdato.

De oprindelige vedtægter er ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 27. oktober 1977, på den ekstraordinære generalforsamling den 27. februar 1996, på den ekstraordinære generalforsamling den 28.april 1996, på den ekstraordinære generalforsamling den 21. april 2001, på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 2005 samt på den ekstraordinære generalforsamling den 19. april 2009.